Lid worden

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap gelden de volgende regels:

Het lidmaatschap dient aangemeld te worden via een inschrijfformulier dat in het clubhuis verkrijgbaar is of via de link onderaan de pagina te downloaden. Dit inschrijfformulier kan bij één van de bestuursleden ingeleverd worden of per e-mail opgestuurd worden aan info@boxerclub-dordrecht.nl

Via deze link kunt u ook het inschrijfformulier op deze website invullen.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk voor 1 december bij de secretaris of penningmeester. Het beeindigen van het lidmaatschap staat los van het wel of niet volgen van een cursus, het stoppen met het volgen van cursussen betekent dus niet automatisch het beeindigen van het lidmaatschap!

Indien opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar (zie statuten en huishoudelijk reglement, welke inzichtelijk zijn in het clubhuis).

Contributie

De contributie voor kringgroepleden bedraagt € 30,00 per jaar.
Na 30 juni bedraagt de contributie € 15,00 voor het lopende jaar en dient tevens € 30,00 voor het volgend jaar vooruit betaald te worden. Daarnaast wordt voor nieuwe leden eenmalig een entreegeld van € 2,50 gerekend.

De contributie voor huisgenootleden (mensen waarvan iemand anders uit het gezin al lid is) bedraagt € 9.00 per jaar (na 30 juni € 4.50 + € 9.00 voor het volgend jaar vooruit).

De bijdrage voor donateurs bedraagt minimaal € 17.50 per jaar.

De kosten voor zowel de gehoorzaamheidstrainingen als de agility trainingen bedragen vanaf 1-7-2021 € 35.00 per cursus (drie cursussen per jaar). Als dezelfde geleider – hond combinatie zowel gehoorzaamheid als agility traint, is de tweede cursus voor de helft van de prijs. Dit geldt ook als een geleider met een tweede hond loopt. Het maximale bedrag is dus € 52.50 per geleider per cursus periode.

Clubgegevens

Het rekeningnummer van de Boxerclub Dordrecht is:
Rabo bank rek. nr. NL77 RABO 0161 4092 88 t.n.v. Kringgroep Dordrecht e.o. van de N.B.C. te Dordrecht

Het adres van ons clubhuis is:
Clubhuis en oefenterrein
Sportpark ( beneden) Schenkeldijk
Dordrecht
Telefoonclubhuis (alleen te bereiken tijdens trainingstijden)  06 1660 0265

Inschrijfformulier